ردیف شرح خدمات طرح عادی طرح گرافیکی طرح اختصاصی زمان تحویل
1 طراحی کاتالوگ جلد پشت و رو 100.000 تومان 150.000 تومان 200.000 تومان 5 روز کاری
2 طراحی کاتالوگ صفحات داخلی 25.000 تومان 45.000 تومان 70.000 تومان بسته به تعداد صفحات
3 طراحی کاتالوگ قالب کلی 400.000 تومان 700.000 تومان 900.000 تومان 7 روز کاری
4 طراحی فولدر 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان 3 روز کاری
5 طراحی ست اداری 250.000 تومان 350.000 تومان 500.000 تومان 3 روز کاری
6 طراحی سربرگ 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 2 روز کاری
7 طراحی سربرگ دو رو 100.000 تومان 150.000 تومان 230.000 تومان 2 روز کاری
8 طراحی سرنسخه 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 2 روز کاری
9 طراحی فاکتور اختصاصی 100.000 تومان 150.000 تومان 230.000 تومان 2 روز کاری
10 طراحی فاکتور رسمی 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 2 روز کاری
11 طراحی فاکتور عمومی 45.000 تومان 90.000 تومان 130.000 تومان 2 روز کاری
12 طراحی پاکت A3 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 4 روز کاری
13 طراحی پاکت نامه A4 35.000 تومان 50.000 تومان 70.000 تومان 4 روز کاری
14 طراحی پاکت نامه A5 35.000 تومان 50.000 تومان 70.000 تومان 4 روز کاری
15 طراحی پاکت نامه ملخی 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 4 روز کاری
16 طراحی پاکت نامه ملخی، A4، A5 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 4 روز کاری
17 طراحی اوراق اداری اختصاصی 250.000 تومان 350.00 تومان 500.000 تومان 5 روز کاری
18 طراحی اوراق اداری - دورو 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 5 روز کاری
19 طراحی اوراق حسابداری 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 5 روز کاری
20 طراحیتراکت یک رو 25.000 تومان 50.000 تومان 80.000 تومان 2 روز کاری
21 طراحیتراکت دو رو 35.000 تومان 65.000 تومان 110.000 تومان 2 روز کاری
22 طراحیپوستر تبلیغاتی 75.000 تومان 150.000 تومان 300.000 تومان 5 روز کاری
23 طراحی بروشور اختصاصی 100.000 تومان 150.000 تومان 200.000 تومان 5 روز کاری
24 طراحی بروشور دو لت دو رو 45.000 تومان 90.000 تومان 150.000 تومان 5 روز کاری
25 طراحی بروشور سه لت دو رو 75.000 تومان 130.000 تومان 200.000 تومان 5 روز کاری
26 طراحی اینفوگرافیک 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان 7 روز کاری
27 طراحی جلد، پشت جلد و ساختار داخلی مجله 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان بسته به تعداد صفحات
28 طراحی روزنامه 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان بسته به تعداد صفحات
29 طراحی بسته بندی 100.000 تومان 200.000 تومان 500.000 تومان 5 روز کاری
30 طراحی جعبه - انواع مکعب 100.000 تومان 200.000 تومان 500.000 تومان 5 روز کاری
31 طراحی جعبه - قالب برش اختصاصی 300.000 تومان 450.000 تومان 650.000 تومان 5 روز کاری
32 طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تک رنگ 200.000 تومان 270.000 تومان 350.000 تومان 5 روز کاری
33 طراحی جعبه - کارتن مادر محصولات - تمام رنگی 300.000 تومان 450.000 تومان 650.000 تومان 5 روز کاری
34 طراحی برچسب سی دی 100.000 تومان 180.000 تومان 260.000 تومان 3 روز کاری
35 طراحی کاور سی دی 100.000 تومان 180.000 تومان 260.000 تومان 3 روز کاری
36 طراحی رزومه 100.000 تومان 180.000 تومان 260.000 تومان 5 روز کاری
37 طراحی برچسب کالا 100.000 تومان 170.000 تومان 250.000 تومان 3 روز کاری
38 طراحی دفترچه راهنما یک رو 170.000 تومان 250.000 تومان 330.000 تومان 5 روز کاری
39 طراحی دفترچه راهنما دو رو 250.000 تومان 370.000 تومان 450.000 تومان 5 روز کاری
40 طراحی دعوتنامه 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 2 روز کاری
41 طراحی بدنه وسایل نقلیه 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان 5 روز کاری
42 طراحی ساک دستی 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 3 روز کاری
43 طراحی لیوان تبلیغاتی 75.000 تومان 100.000 تومان 150.000 تومان 3 روز کاری
44 طراحی منوی رستوران 250.000 تومان 400.000 تومان 650.000 تومان 4 روز کاری
45 طراحی پرچم تبلیغاتی 100.000 تومان 150.000 تومان 230.000 تومان 3 روز کاری
46 طراحی اسلاید سایت 35.000 تومان 50.000 تومان 70.000 تومان 1 روز کاری