سبک پلن ویژگی پلن تعرفه زمان تحویل

لوگو تایپ

پلن برنزی 1 طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 900.000 تومان 5 روز کاری
پلن نقره‌ای طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی کارت ویزیت 1.200.000 تومان 7 روز کاری
پلن طلایی طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی ست ادرای 1.800.000 تومان 10 روز کاری

لوگو تصویری

پلن برنزی 1 طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 1.200.000 تومان 5 روز کاری
پلن نقره‌ای طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی کارت ویزیت 1.600.000 تومان 7 روز کاری
پلن طلایی طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی ست ادرای 2.100.000 تومان 10 روز کاری

لوگو ترکیبی

پلن برنزی 1 طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 1.600.000 تومان 5 روز کاری
پلن نقره‌ای طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی کارت ویزیت 2.200.000 تومان 7 روز کاری
پلن طلایی طرح لایه باز + ویرایش نامحدود، جزئیات 3 + طرحی اختصاصی ست ادرای 2.800.000 تومان 10 روز کاری
ردیف شرح خدمات طرح عادی طرح گرافیکی طرح اختصاصی زمان تحویل
1 طراحی لوگو آماده 250.000 تومان 500.000 تومان 700.000 تومان 3 روز کاری
2 طراحی لوگو (نمونه مشتری) 250.000 تومان 500.000 تومان 700.000 تومان 3 روز کاری
3 طراحی پیکتوگرام یک مورد 100.000 تومان 200.000 تومان 300.000 تومان 5 روز کاری
4 طراحی پیکتوگرام مجموعه ۶ تایی 400.000 تومان 650.000 تومان 900.000 تومان 8 روز کاری
5 طراحی مهر اداری 100.000 تومان 200.000 تومان 300.000 تومان 2 روز کاری
6 طراحی مهر خاتم 150,000 تومان 260,000 تومان 350,000 تومان 4 روز کاری
7 طراحی اسم (رسم‌الخط) 100,000 تومان 150,000 تومان 200,000 تومان 4 روز کاری
8 سفارش طراحی اسم تک اسم فارسی 100,000 تومان 180,000 تومان 260,000 تومان 5 روز کاری
9 سفارش طراحی اسم دو اسم فارسی تلفیقی 150,000 تومان 260,000 تومان 350,000 تومان 8 روز کاری
10 سفارش طراحی اسم تک اسم لاتین 100,000 تومان 180,000 تومان 260,000 تومان 5 روز کاری
11 سفارش طراحی اسم دو اسم لاتین 150,000 تومان 260,000 تومان 350,000 تومان 8 روز کاری