ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 سفارش طراحی پست اینستاگرام 1 روز کاری 30.000 تومان
2 طراحی پست اینستاگرام 2 اسلایدی 2 روز کاری 50.000 تومان
3 طراحی پست اینستاگرام 3 اسلایدی 3 روز کاری 75.000 تومان
4 طراحی پست اینستاگرام 5 اسلایدی 4 روز کاری 120.000 تومان
5 طراحی پست اینستاگرام 10 اسلایدی 6 روز کاری 250.000 تومان
6 طراحی پست اینستاگرام پکیج ۲۰ عددی بسته به درخواست 400.000 تومان
7 طراحی پست اینستاگرام پکیج ۵۰ عددی بسته به درخواست 1.300.000 تومان
8 طراحی پست اینستاگرام پکیج ۱۰۰ عددی بسته به درخواست 2.600.000 تومان
9 سفارش طراحی استوری اینستاگرام 1 روز کاری 30.000 تومان
10 طراحی استوری اینستاگرام پکیج ۲۰ عددی بسته به درخواست 400.000 تومان
11 طراحی استوری اینستاگرام پکیج ۵۰ عددی بسته به درخواست 1.300.000 تومان
12 طراحی استوری اینستاگرام پکیج ۱۰۰ عددی بسته به درخواست 2.600.000 تومان
13 طراحی آیکن هایلایت استوری - ۵ آیکن 2 روز کاری 50.000 تومان
14 طراحی آیکن هایلایت استوری - 10 آیکن 3 روز کاری 70.000 تومان
15 طراحی آیکن هایلایت استوری - 15 آیکن 4 روز کاری 90.000 تومان
16 سفارش طراحی قالب اینستاگرام 2 روز کاری 70.000 تومان
17 سفارش طراحی قالب اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت 3 روز کاری 80.000 تومان
18 سفارش طراحی قالب اینستاگرام - 3 کاربرد متفاوت 3 روز کاری 120.000 تومان
19 سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام 1 روز کاری 70.000 تومان
20 سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - ۲ کاربرد متفاوت 3 روز کاری 80.000 تومان
21 سفارش طراحی قالب استوری اینستاگرام - 3 کاربرد متفاوت 3 روز کاری 120.000 تومان
22 سفارش طراحی کاور IGTV 1 روز کاری 30.000 تومان
23 سفارش طراحی پست تلگرام 1 روز کاری 30.000 تومان
24 طراحی بنر تلگرام ( متحرک ) 1 روز کاری 30.000 تومان
25 استیکر تلگرام و واتس اپ - ۵ آیکن 2 روز کاری 50.000 تومان
26 استیکر تلگرام و واتس اپ - 10 آیکن 3 روز کاری 70.000 تومان
27 استیکر تلگرام و واتس اپ- 15 آیکن 4 روز کاری 90.000 تومان
28 استیکر تلگرام و واتس اپ- 20 آیکن 5 روز کاری 120.000 تومان