شرح خدمات زمان تحویل تا 30 ثانیه تا 1 دقیقه تا 2 دقیقه تا 3 دقیقه
موشن گرافیک تبلیغاتی ۶ تا ۸ روز کاری 1.350.000 تومان 2.400.000 تومان 4.200.000 تومان 5.400.000 تومان
موشن گرافیک معرفی خدمات ۷ تا ۸ روز کاری 900.000 تومان 1.500.000 تومان 2.400.000 تومان 2.700.000 تومان
موشن گرافیک مناسبتی 1 تا 3 روز کاری 600.000 تومان 1.100.000 تومان - -
موشن گرافیک معرفی سایت ۴ تا ۶ روز کاری 900.000 تومان 1.500.000 تومان 2.400.000 تومان 2.700.000 تومان
لوگو موشن ۴ تا ۶ روز کاری 250.000 تومان 400.000 تومان - -
اینفوموشن ۴ تا ۶ روز کاری 1.350.000 تومان 2.400.000 تومان 4.200.000 تومان 5.400.000 تومان
ویدئو موشن ۴ تا ۶ روز کاری 1.950.000 تومان 3.600.000 تومان 6.300.000 تومان 9.000.000 تومان
تولید اینتروداکشن، اینترلود و اینترموشن ۴ تا ۶ روز کاری 600.000 تومان 1.100.000 تومان - -
استپ موشن با عکاسی ۴ تا ۶ روز کاری 1.950.000 تومان 3.600.000 تومان 6.300.000 تومان 9.000.000 تومان
وایت موشن ۴ تا ۶ روز کاری 900.000 تومان 1.500.000 تومان 2.400.000 تومان 2.700.000 تومان