ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 گوینده صدا آشنا تا 1 صفحه ۳ تا ۵ روز کاری 4.200.000 تومان
2 گوینده غیر آشنا تا 1 صفحه ۳ تا ۵ روز کاری 1.000.000 تومان
3 گوینده اضافه تا 1 صفحه ۳ تا ۵ روز کاری 400.000 تومان
4 تولید محتوای نوشتاری به ازای هر صفحه 5 تا 7 روز کاری 300.000 تومان
5 تولید محتوای گفتاری به ازای هر دقیقه 6 تا 7 روز کاری 500.000 تومان
6 تولید محتوای ویدئویی به ازای هر دقیقه 10 تا 12 روز کاری 1.000.000 تومان
7 تولید محتوای ترکیبی (نوشتاری، گفتاری، ویدئویی) 10 تا 12 روز کاری 1.500.000 تومان
8 تولید محتوا برای ارسال ایمیل به ازای هر صفحه ۳ تا ۵ روز کاری 400.000 تومان