ردیف شرح خدمات طرح عادی طرح گرافیکی طرح اختصاصی زمان تحویل
1 سفارش طراحی بنر (بر حسب متراژ) 10.000تومان 15.000تومان 25.000تومان 2 روزکاری
2 سفارش طراحی بنر شهری (بر حسب متراژ) 25.000تومان 35.000 تومان 50.000 تومان 2 روز کاری
3 سفارش طراحی بیلبورد (بر حسب متراژ) 35.000تومان 50.000تومان 70.000تومان 2 روزکاری
4 سفارش طراحی استرابورد (بر حسب متراژ) 35.000 تومان 50.000 تومان 70.000 تومان 2 روز کاری
5 سفارش طراحی استند (بر حسب متراژ) 25.000 تومان 35.000تومان 50.000تومان 2 روزکاری
6 سفارش طراحی تابلو فروشگاهی (بر حسب متراژ) 35.000 تومان 50.000 تومان 70.000 تومان 4 روز کاری
7 سفارش طراحی تابلو نمایندگی (بر حسب متراژ) 100.000تومان 170.000تومان 250.000تومان 4روز کاری