عکاسی تبلیغاتی / صنعتی

شرح عکاسی تا 5 فریم 5 تا 15 فریم 15 تا 35 فریم 35 تا 65 فریم 65 تا 100 فریم 100 فریم به بالا
عکاسی محصول (زمینه سفید) 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی صنعتی (خط تولید) 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی چیدمان تبلیغاتی 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی مواد غذایی 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی طلا، جواهرات و اکسسوری 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی پوشاک، فشن و مدلینگ 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی کالای خانه و آشپزخانه 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی مبلمان و دکوراسیون 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی رویداد 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی محیطی، معماری و دکوراسیون 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی تیمی، اداری، پرسنل شرکت ها 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان
عکاسی ماکرو 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان 0 تومان

عکاسی 360 درجه

ردیف تعداد نقاط تعرفه زمان تحویل
1 100 تا 200 نقطه 360 درجه هزار تومان 250 هر نقطه 360 درجه در محیط 20 روز کاری
2 65 تا 100 نقطه 360 درجه هزار تومان 290 هر نقطه 360 درجه در محیط 21 روز کاری
3 35 تا 65 نقطه 360 درجه هزار تومان 340 هر نقطه 360 درجه در محیط 22 روز کاری
4 15 تا 35 نقطه 360 درجه هزار تومان 380 هر نقطه 360 درجه در محیط 23 روز کاری
5 5 تا 15 نقطه 360 درجه هزار تومان 420 هر نقطه 360 درجه در محیط 24 روز کاری
6 تا 5 نقطه 360 درجه هزار تومان 460 هر نقطه 360 درجه در محیط 25 روز کاری
7 200 نقطه 360 درجه به بالا تماس میگیریم ! تماس با شما حداکثر 2 روز کاری
8 1000 نقطه 360 درجه به بالا تماس میگیریم ! تماس با شما حداکثر 2 روز کاری