ردیف شرح خدمات زمان تحویل تعرفه
1 طراحی اختصاصی سررسید (کامل) 5 تا 10 روز کاری تماس میگیریم !
2 طراحی اختصاصی جلد سررسید ۲ تا ۳ روز کاری 250.000 تومان
3 طراحی اختصاصی سررسید صفحات داخلی بسته به تعداد صفحات 75.000 تومان
4 طراحی اختصاصی اوراق سررسید بسته به تعداد صفحات 75.000 تومان
5 طراحی اختصاصی تقویم رومیزی ماهیانه دو رو بسته به تعداد صفحات 75.000 تومان
6 طراحی اختصاصی تقویم رومیزی ماهیانه یک رو بسته به تعداد صفحات 75.000 تومان
7 طراحی اختصاصی تقویم دیواری تک برگ سالانه ۲ تا ۳ روز کاری 75.000 تومان
8 طراحی اختصاصی تقویم دیواری فصلی با جلد ۴ تا ۷ روز کاری 250.000 تومان
9 طراحی اختصاصی تقویم دیواری ماهیانه با جلد ۳ تا ۵ روز کاری 450.000 تومان
10 طراحی اختصاصی تقویم زیردستی بزرگ بسته به تعداد صفحات 250.000 تومان
11 طراحی اختصاصی تقویم زیردستی کوچک بسته به تعداد صفحات 450.000 تومان
12 طرحی اختصاصی ساعت دیواری ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
13 طراحی اختصاصی هدایایی سرگرمی (بازی) ۲ تا ۳ روز کاری 150.000 تومان
14 طراحی کلیشه چاپ هدایای تبلیغاتی ۲ تا ۳ روز کاری 100.000 تومان